Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır Temyiz Dilekçesi Örneği

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır

 

Temyiz Nedir?

Mahkeme tarafından verilen kararın hukuka uygun olmadığını düşünen kişiler, dosyalarının bir üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesi için yasal süre içinde başvuru yapabilirler. Temyiz dilekçesi buna olağan kanun yoluna başvurmaktır. Türk hukukunda olağan kanun yolu iki basamaklıdır. Bunlardan ilki istinaf, ikincisi ise temyizdir.

Temyizin istinaftan farkı sadece hukuki inceleme yapılması, delil (maddi olaylara girilmemesi) incelemesi yapılmamasıdır. Adli yargıda temyiz mercii Yargıtay, idarede ise Danıştay’dır.

Temyiz Nasıl Yapılır?

Ceza mahkemesinde geçerliliği bulunan temyiz sistemi, hükmün ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye bir dilekçe vererek veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması yoluyla yapılır. Bu beyan tutanağa geçirilir ve hakime imzalattırılır. Eğer karar yani hüküm temyiz yoluna başvurma hakkı bulunan bireylerin yokluğunda açıklanmış ise, süre ilan edilme yani tebliğ tarihinden başlar.

Temyizde Ne İncelenir?

Temyiz incelenmesinin amacı yargılama esnasında bir hukuka aykırılık olup olmadığını tespit etmektir. Duruşmada hazır bulunanlar için yüzlerine okunmasından duruşmada hazır bulunmayanlar için tebliğden yani teslim almalarından itibaren 7 gündür. Yargıtayın temyiz incelemesi sonucu vereceği kararlar ve sonrasındaki sürece bakacak olursak onama kararı verilebilir.

Temyiz İncelemesi Sonucu Verilecek Karar

Onama kararı verilebilir. Bu karar, hükmün onaylanması hükmün bozulması gerektiricek bir sebep bulunmaması, yani hükümde hukuka aykırılık tespit edilmemesi halinde söz konusu olur.

Bozma kararı verilebilir. Bu karar, Yargıtay, temyiz edilen hükmü temyiz başvurusunda gösterilen hükmü etkileyecek nitelikteki hukukta aykırılıkların var olduğunu tespit eder ise, bozabilir. Bozma sebepleri ilanda ayrı ayrı gösterilir. Hükmün bozulması kararına ilişkin dosya hükmü veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilir. Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay’dan geldiği tarihten itibaren 7 gün içinde gerekiğinin yapılması için ilgili ilk gerekli mahkemeye gönderilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir.

Temyizde Duruşma Yapılır Mı?

Temyiz incelemesi kural olarak dosya üzerinden yapılır. Ancak talep üzerine veya Yargıtay tarafından gerekli görülmesi halinde, temyiz duruşmalı olarakta yapılabilir. Ceza dosyaları temyiz duruşmasında sadece sanık ve avukatı çağırılır. Tutuklu sanık Yargıtay’da yapılan temyiz duruşmasına katılamaz. Temyiz incelenmesinin duruşmalı olarak yapılması isteniyorsa, bu talebin temyiz dilekçesinde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Temyiz talebi Yargıtay’a hitaben yazılan dilekçe ile yapılır. Temyiz eden kişi hükmün neden bozulmasını istediğini, temyiz başvurusunda mutlaka göstermek zorundadır. Temyiz sebebi, sadece hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.

Temyiz Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

  • Temyiz dilekçelerinin 3. Madde geçerliliklerine göre düzenlenmesi gerekmektedir, eğer dilekçe düzenlenmemiş ise eksikliklerin 15 gün içinde tamamlatılması ile alakalı konu, kararı veren Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi yoluyla davalıya bildirilir.
  • Bu sürede eksiklikler tamamlanmamış ise, davalının temyiz isteğinde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi yoluyla karar verilebilir. Yürütmeyi durdurma kararı dilekçesi hakkında bilgi almak istiyorsanız  Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?  başlıklı makalemizden faydalanabilirsiniz.

Madde 3 Dilekçelerde Bulunması Gerekenler:

  • Tarafların vekillerinin veya temsilcilerinin ad soyadları, unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
  • Davaya konu olan yasal işlemin yazılı şekilde yapılmış bildirim tarihi,
  • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler, bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu,
  • Vergi davaları ile alakalı davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası, varsa mükellef hesap numarası gösterilir.

Temyiz Dilekçesi Örneği

yargıtay temyiz dilekçesi
yargıtay temyiz dilekçesi örneği

 

 

Yorumunuzu Bizimle Paylaşın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir